Rijkstypekeur

Om in Nederland een draagbaar brandblusser (tot 20 kilo) te mogen verkopen of verhandelen is het Rijkstypekeur vereist. Dit "keurmerk" wordt aangegeven in de ellips op het etiket van een draagbaar brandblusser, poederblusser, schuimblusser en CO2 brandblusser. Aan de hand van het Rijkstypekeur kan vastgesteld worden dat de brandblusser geschikt is voor de brandklasse zoals is aangegeven op het etiket (A, B, C, D of F). Het voorgaande is wettelijk verankerd in het Besluit draagbare blustoestellen 1997. Het Rijkstypekeur wordt in Nederland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door NCP en KIWA Certificatie beheerd en uitgegeven. Voor meer informatie hierover, klik hier.

Het is zonder dit Rijkstypekeur niet toegestaan draagbare brandblussers in Nederland te verkopen en of te verhandelen met de intentie deze op de Nederlandse markt te brengen.

WET- EN REGELGEVING

Elk brandblusser dat in Nederland op de Nederlandse markt wordt gebracht moet een rijkstypekeur nummer hebben. Dit is vastgelegd in het Besluit Draagbare Blustoestellen 1997. Het Ministerie van BZK heeft NCP Certificatie en KIWA gemandateerd om bewijzen van typekeur voor draagbare brandblussers af te geven.

Het Besluit draagbare brandblussers 1997 is gebaseerd op artikel 17, eerste lid, van de Brandweerwet 1985. Het besluit en de aangehaalde Europese normen hebben tot doel dat alleen aantoonbaar deugdelijke en veilige draagbare brandblusapparaten, die voldoen aan de op Europees niveau bepaalde vereisten, op de Nederlandse markt worden gebracht. Zodoende kan de consument/gebruiker van een in Nederland gekocht draagbare brandblusser dat is voorzien van een Rijkstypekeur erop vertrouwen dat een dergelijk apparaat bestemd en geschikt is voor het blussen van branden waarvoor het is goedgekeurd.

In het besluit is de norm NEN-EN 3 geimplementeerd. Hierin zijn eisen opgenomen inzake veiligheid en deugdelijkheid van draagbare brandblussers.

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein